งานบริหารทั่วไป

เอกสารเบิกเงินควรใช้เป็น A4 หน้าเดียว ไม่ควรใช้กระดาษ reuse เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ
นักวิจัยจะถูกหักค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของเงินทุนวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2549
โทรศัพท์/โทรสาร 039-471056
มือถือสำนักงาน 086-4402639
โทรศัพท์ภายใน 039-319111 ต่อ
  • ผู้อำนวยการฯ 10899
  • หัวหน้าสำนักงาน 10890
  • งานบริหารทั่วไป 10800
  • งานบริการและเผยแพร่งานวิจัย 10801
  • งานบริหารจัดการงานวิจัย 10802
E-mail : research_rbru2010@hotmail.com
Lind ID : vijai_rbru
สามารถติดต่อได้
ในวันและเวลา ราชการ
(จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)

งานบริหารจัดการงานวิจัย

แบ่งเป็น 3 งวด ระยะเวลาการส่งเอกสารห่างกันประมาณ 6 เดือน
การศึกษาวิจัย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดลอง การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัยการรักษา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่เกี่ยวข้องกับคนหรือกระทำต่อคน การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน วัตถุสิ่งส่งตรวจ น้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อที่ได้ จากร่างกายคน การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษา ทางด้านกาย ชีวเคมี จิตวิทยา ในอาสาสมัครปกติและผู้ป่วย

งานบริการและเผยแพร่งานวิจัย

เอกสาร 5 หน้าแรก คือ เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นับจากหน้าแรกของบทแรก ไปจำนวน 5 หน้า
เอกสาร 5 หน้าหลัง คือ เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นับจากหน้าสุดท้ายของบทสุดท้าย ย้อนขึ้นมาจำนวน 5 หน้า
เปิดรับบทความ 3 รอบ คือ
  • รอบที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
  • รอบที่ 2 พฤษภาคม-มิถุนายน
  • รอบที่ 3 กันยายน-ตุลาคม
โดยเปิดรับผ่านระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรำไพพรรณี ที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบ Thaijo 2.0
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)471056,(039)319111 ต่อ 10801 แฟกซ์ (039)471056